OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. USŁUGODAWCĄ jest podmiot odpowiedzialny za świadczenie USŁUGI, Ecopless Sp. z o.o., ul. Męczenników Oświęcimskich 113, 43-200 Pszczyna, NIP:6381834796, KRS:0000739973;
 2. USŁUGĄ jest świadczenie realizowane przez USŁUGODAWCĘ na rzecz KLIENTA polegające na kosmetyce samochodów.
 3. MIEJSCEM ŚWIADCZENIA USŁUG jest myjnia samochodowa Ecopless Sp. z o.o., ul. Męczenników Oświęcimskich 113, 43-200 Pszczyna, NIP:6381834796, KRS:0000739973
 4. Postanowienia niniejszego OWŚU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego OWŚU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Szczegółowy katalog USŁUG wraz z cenami za ich wykonanie został wskazany w CENNIKU.
 5. Przed przystąpieniem do zlecenia USŁUGI KLIENT jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego OWŚU. Akceptacja postanowień OWŚU jest równoznaczna z zapoznaniem się z treścią CENNIKA. Akceptacja może zostać wyrażona w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany poprzez oddanie kluczyków pojazdu USŁUGODAWCY.
 6. Po otrzymaniu zlecenia wykonania USŁUGI, pracownik przyjmujący zlecenie wyznaczy pracownika wykonującego USŁUGĘ w imieniu USŁUGODAWCY oraz szacowany termin wykonania USŁUGI. USŁUGODAWCA i KLIENT potwierdzą zlecenie w formie pisemnej. KLIENT przy zleceniu wykonania USŁUGI jest obowiązany do przekazania pracownikowi przyjmującemu zlecenie kluczyki pojazdu, a w przypadku gdy pojazd będzie odbierany przez pracowników USŁUGODAWCY w miejscu przez wskazanym przez KLIENTA także dowód rejestracyjny pojazdu.
 7. KLIENT nie ma prawa wstępu na halę, w której bezpośrednio będzie świadczona USŁUGA.
 8. Pracownik wykonujący USŁUGĘ przed przystąpieniem do jej realizacji dokona oceny pojazdu pod kątem istniejących uszkodzeń lub innych warunków mogących negatywnie wpłynąć na jakość zleconej USŁUGI. Niezależnie od powyższego KLIENT jest zobowiązany do poinformowania pracownika o stanie pojazdu oraz wyposażeniu pojazdu. W przypadku stwierdzenia przeszkód uniemożliwiający wykonanie USŁUGI, pracownik ma prawo odmówić wykonania USŁUGI. W przypadku stwierdzenia przeszkód mniej istotnych pracownik oraz KLIENT sporządzą protokół na tę okoliczność i poświadczą zawarte w nim twierdzenia podpisami.
 9. KLIENT jest zobowiązany usunąć z wnętrza pojazdu wszelkie rzeczy osobiste. W przypadku pozostawienia przez KLIENTA zamocowanego wewnątrz samochodu fotelika dziecięcego, USŁUGODAWCA ma prawo dokonać demontażu fotelika, a po wykonaniu usługi pozostawić fotelik nieprzymocowany.
 10. USŁUGODAWCA odpowiada jedynie za szkody z winy umyślnej powstałe bezpośrednio w związku z wykonywaniem przez niego USŁUGI.
 11. USŁUGODAWCA nie odpowiada za nienależyte wykonanie USŁUGI w przypadku zatajenia przez KLIENTA informacji o stanie lub wyposażeniu pojazdu, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie USŁUGI.
 12. USŁUGODAWCA nie odpowiada za utratę lub zniszczenie pozostawionych we wnętrzu pojazdu rzeczy, w tym w szczególności rzeczy przedstawiające znaczną wartość.
 13. Po wykonaniu USŁUGI KLIENT jest zobowiązany do dokonania weryfikacji stanu pojazdu. Wszelkie uwagi bądź zastrzeżenia jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie i bezpośrednio po dokonaniu oględzin pracownikowi przyjmującemu zlecenie bądź innemu pracownikowi wskazanemu przez Usługodawcę. Pracownik przyjmujący reklamację dokona oceny zgłoszonej wady i w przypadku jej uznania spisze z KLIENTEM protokół w którym określi rodzaj uchybienia i sposób jego usunięcia. KLIENT przyjmuje do wiadomości, iż reklamacje po opuszczeniu MIEJSCA WYKONYWANIA USŁUGI nie będą uwzględniane.

detailing-samolot-cessna-20
detailing-wnetrza